Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008

2 Επαναληπτικά θέματα Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου

Επαναληπτικό Θέμα 1
Τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ΑΒ=6cm, ΒΓ=12cm και ΓΑ=8cm,.
α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο αυτό είναι αμβλυγώνιο.
β. Να υπολογίσετε το μήκος της διαμέσου ΑΜ.
γ. Να υπολογίσετε το μήκος της προβολής της διαμέσου ΑΜ στην πλευρά ΒΓ.
δ. Υπολογίστε το συνΑ, όπου Α η γωνία του τριγώνου.
ε. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ
στ. Βρείτε την ακτίνα του εγγεγραμμένου και περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ.
ζ. Βρείτε το εμβαδόν του κυκλικού τμήματος που περικλείεται από την χορδή ΒΓ και τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου.

Επαναληπτικό Θέμα 2
Στο σχήμα το τμήμα PE είναι εφαπτόμενο του κύκλου και οι ΡAΒ και ΡΓΔ τέμνουσες αυτού. Αν
ΑΒ = 9 , ΡΓ = 4 και ΓΔ = 5, τότε:
α) Να υπολογίσετε το ΡΑ
β) Το ΡΕ είναι ίσο με: Α. 9 , Β. 5, Γ. 4, Δ. 3, Ε. 6.
γ) Βρείτε τον λόγο των εμβαδών (ΕΒΑ) με το (ΕΑΡ)

Δείτε ακόμα από Γεωμετρία Β Λυκείου:
39 Επαναληπτικά θέματα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
Θέματα εξετάσεων Ιουνίου Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου