Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Ελληνοαγγλικό Αγγλοελληνικό Λεξικό με Θέματα Μαθηματικών


 
ΑΕλληνικός όροςΜετάφραση
αβέβαιος, ακαθόριστοςundetermined
αγωγιμότηταconductivity
αδράνειαinertia
αδράνειαstagnation
αεροδυναμικόςaerodynamic
άθροισηsummation
άθροισμα, αθροίζωsum
αισθητήριοςsensory
ακέραια συνάρτησηentire function
ακέραιοςinteger
ακολουθίαsequence
ακρίβειαaccuracy
ακριβές διαφορικόexact differential
ακριβήςexact
ακρότατοςextreme
ακτίναradius
ακτίνα συγκλίσεωςradius of convergence
ακτίνιο(μονάδα μέτρησης)radian
άλγεβραalgebra
αλγεβρική εξίσωσηalgebraic equation
αλγεβρική συνάρτησηalgebraic function
αλγεβρικός αριθμόςalgebraic number
αλγόριθμοςalgorithm
άλμα(σε συνάρτηση)jump
αλυσοειδής(καμπύλη)catenary
αμετάβλητοςinvariant
αμοιβαίοςmutual
αναγκαία και ικανή συνθήκηnecessary and sufficient condition
αναγκαιότητα-καταναγκασμόςnecessity
ανάδελταnabla
ανάδελτα(τελεστής)Del(operator)
αναδρομική σχέσηrecurrence relation
αναδρομικός τύποςrecursion formula
ανάκλασηreflection
ανάλυσηanalysis
αναλυτική συνάρτησηanalytic function
αναλυτικόςparticular
αναπαράσταση- απεικόνισηrepresentation
ανάπτυξη-ανάπτυγμαexpansion
αναστροφή(πίνακα)transposition
ανάστροφος(πίνακας)transpose
ανεξαρτησίαindependence
ανεξάρτητη μεταβλητήindependent variable
ανθρώπινο σύστημαhuman system
άνισοςunequal
ανισότηταinequality
ανομοιογενές γινόμενο τριών διανυσμάτωνmixed triple product
ανομοιότηταdissimilarity
αντικειμενικόςobjective
αντίστασηresistance
αντιστροφήinversion
αντιστροφήreversion
αντίστροφη σνάρτησηinverse function
αντίστροφοςconverse
αντίστροφοςinverse
αντίστροφοςreciprocal
αντίστροφος πίνακαςinverse matrix
άνω-ανώτεροςupper
ανώτερη τάξηhigher order
ανώτεροςsuperior
αξίωμαaxiom
αξιωματική θεμελίωσηaxiomatic foundation
άξοναςaxis
άξονας περιστροφής-περιστρέφομαιpivot
αόριστος-απροσδιόριστοςindefinite
απαλείψιμοςremovable
απαραίτητος-αναγκαίοςnecessary
απεικόνισηimage
απεικόνιση-αντιστοίχισηmapping
άπειροinfinity
άπειροςinfinite
απειροστόςinfinitesimal
απεριόριστο διάστημα- απειροστή έκτασηspace
απλόςsimple
απόδοσηoutput
αποκλίνουσα ακολουθίαdivergent sequence
αποκοπήtruncation
απόκρισηresponse
απόλυτη τιμήabsolute value
απομονωμένοςisolated
απόσβεσηdamping
απόστασηdistance
απροσδιόριστη μορφή- απροσδιοριστίαindeterminate form
απώλειαloss
άπωσηrepulsion
αριθμητήςnumerator
αριθμητικόςarithmetic
αριθμητικόςnumerical
αριθμοί του BernoulliBernoulli numbers
αριθμόςnumber
αρμονική κίνησηharmonic motion
αρμονικόςharmonic
αρνητικόςnegative
άρρητος αριθμόςirrational number
αρχή της αντιμεταθετικότηταςcommutative law
αρχή της επιμεριστικότηταςdistributive law
αρχή της προσεταιριστικότηταςassociative law
αρχικόςinitial
ασάφειαfuzziness
ασάφεια-αμφιβολίαambiguity
ασάφεια-αοριστίαvagueness
ασαφές σύνολο(αριθμών)fuzzy set
ασαφήςfuzzy
αστάθειαinstability
ασυμπτωτικές ευθείεςasymptote
ασυμπτωτικό ανάπτυγμαasymptotic expansion
ασυνέχειαdiscontinuity
ασυνεχήςdiscontinuous
αύξηση-βήμαincrement
αύξωνincreasing
αφαίρεσηsubtraction
αφετηρία-αρχήorigin
Α|Β|Γ|Δ|Ε|Ζ|Η|Θ|Ι|Κ|Λ|Μ|Ν|Ξ|Ο|Π|Ρ|Σ|Τ|Υ|Φ|Χ|Ψ|Ω


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 
A
Αγγλικός όροςΜετάφραση
abscissaτετμημένη
absolute valueαπόλυτη τιμή
accelerationεπιτάχυνση
accuracyακρίβεια
actual errorπραγματικό σφάλμα
additionπρόσθεση, άθροιση
adjoint matrixπροσαρτημένος πίνακας
aerodynamicαεροδυναμικός
algebraάλγεβρα
algebraic equationαλγεβρική εξίσωση
algebraic functionαλγεβρική συνάρτηση
algebraic numberαλγεβρικός αριθμός
alternating seriesεναλλασσόμενη σειρά
algorithmαλγόριθμος
ambiguityασάφεια, αμφιβολία
ambiguous queryδιφορούμενο, ασαφές ερώτημα
amplitudeπλάτος
analysisανάλυση
analytic functionαναλυτική συνάρτηση
angleγωνία
angular speedγωνιακή ταχύτητα
annulusδακτύλιος
antecedentπροηγούμενος, ηγούμενος όρος αναλογίας
anti-derivativeπαράγουσα
approximationπροσέγγιση
arcτόξο κύκλου
areaεμβαδό,επιφάνεια
argumentόρισμα
arithmeticαριθμητικός
associative lawαρχή της προσεταιριστικότητας
asymptoteασυμπτωτικές ευθείες
asymptotic expansionασυμπτωτικό ανάπτυγμα
attributeιδιότητα, χαρακτηριστικό
augmented matrixεπαυξημένος πίνακας
auxiliary equationβοηθητική εξίσωση
averageμέσος όρος
axiomαξίωμα
axiomatic foundationαξιωματική θεμελίωση
axisάξονας
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου