Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Η Άλγεβρα Β΄ Λυκείου θα εξετάζεται για το σχ. έτος 2020-21 στις ενδοσχολικές εξετάσεις από όλους τους μαθητές;

Τελικά ο νόμος που είχε αναρτηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση να δίνουν ΜΟΝΟ οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών (!) ενδοσχολικές εξετάσεις στην Άλγεβρα Β Λυκείου άλλαξε! 

Ο νόμος αυτός ίσχυε την προηγούμενη σχολική χρονιά (2019 - 20) αλλά λόγω κορωνοϊού δεν έγιναν οι τελικές εξετάσεις άρα δεν τον είδαμε να πραγματοποιείται ούτε μία φορά! Άλλος ένας νόμος που δεν εφαρμόστηκε. 

Επομένως για το νέο σχολικό έτος τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α, Β και Γ Λυκείου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα όπως τα επιμελήθηκε ο Γιάννης Ζαμπέλης (lisari team).Για να διαβάσετε το αναλυτικά το ΦΕΚ  πατήστε εδώ. 

Μέσα σε αυτό αναφέρεται ότι η Άλγεβρα και η Γεωμετρία Α΄ Λυκείου το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες το μάθημα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η Γεωμετρία Β Λυκείου ΔΕΝ θα εξετάζεται στη Β Λυκείου στις ενδοσχολικές εξετάσεις.  

Συνοπτικά το ΦΕΚ αναφέρει τα εξής: 

1. Η εξέταση στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται ως εξής:

Ι. Στους μαθητές/-τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

II. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή/-τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή/- τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή/-τρια στη λύση.

 

III. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

Στα μαθήματα της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας της Α’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/ τις διδάσκοντες/ουσες το μάθημα.

 

2. Για την εξέταση στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο 45900 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4177/28.09.2020 υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τον/τη μαθητή/-τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/τη μαθητή/ τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον/τη μαθητή/-τρια στη λύση. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Τέσσερα χάλκινα μετάλλια απέσπασε η Ελληνική αποστολή στη 61η ΙΜΟ 2020

0) Τι πανηγυρίζουμε;

Πανηγυρίζουμε για την εξαμελή ομάδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που απέσπασε 4 χάλκινα μετάλλια και δυο εύφημες μνείες μεταξύ 105 χωρών και 616 υποψηφίων! Δεν είναι η καλύτερη θέση που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι μια σπουδαία επιτυχία - διάκριση αφού τα θέματα δεν ευνόησαν τους Έλληνες μαθητές. 

Πέρυσι οι Έλληνες μαθητές, στον αντίστοιχο διαγωνισμό, κατέκτησαν ένα  αργυρό (Μελάς Δημήτριος), δύο χάλκινα μετάλλια και τρεις εύφημες μνείες.

Στη γενική κατάταξη η Ελλάδα πήρε την 55η θέση.

Η κατάταξη των Ελλήνων υποψηφίων και η αναλυτική βαθμολογία τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

1) Μερικά στοιχεία για τους μαθητές που συμμετείχαν;

Ας ξεκινήσουμε από το μικρότερο μέλος της Ελληνικής αποστολής. Τον Ορέστη Λιγνό (από Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» ). Αν και μαθητής της Γ Γυμνασίου (!) - είχε προκριθεί ως μαθητής της Β Γυμνασίου - συμμετείχε επάξια στο διαγωνισμό που αφορά μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ευθύμιος Ντόκας από το 2ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου

Μηνάς Μαργαρίτης από το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης

Διονύσιος Αδαμόπουλος από 3ο Λύκειο Πύργου Ηλείας

Δημήτριος Εμμανουήλ από την Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης

Ιωάννης Δημουλιός από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη


2) Θέλετε να δείτε τα θέματα του διαγωνισμού; Λίγα λόγια για τα θέματα;

Για να δείτε και έξι θέματα του διαγωνισμού πατήστε εδώ! Επίσημες απαντήσεις δεν αναρτώνται... 

Την πρώτη μέρα (Δευτέρα 21/9/20) τα θέματα που υπεβλήθησαν στους μαθητές ήταν τα κλασικά (Άλγεβρα – Γεωμετρία – Συνδυαστική και Θεωρία Αριθμών).

Τη δεύτερη μέρα (Τρίτη 22/9/20) έγινε η ανατροπή! 

Τα τελευταία έτη συνηθίζεται να βλέπουμε θέματα από τη θεωρία αριθμών και Γεωμετρία. Φέτος, όμως και τα τρία θέματα ήταν από τη «Συνδυαστική» (με λίγα στοιχεία από τη θεωρία αριθμών). Οι Έλληνες μαθητές (και όχι μόνο) ατύχησαν αφού τα τελευταία έτη είχαν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν κυρίως θέματα Γεωμετρίας που είναι σε πολύ καλό επίπεδο (παρά την απαξίωση που υπάρχει στη χώρα μας). 


3) Ποιος διαγωνισμός είναι ο ΙΜΟ;

Είναι η Διεθνής (International) Μαθηματική (Mathematical) Ολυμπιάδα (Olympiad) και αποτελεί τον κορυφαίο διαγωνισμό μαθηματικών για μαθητές.

 

4) Ποια χώρα - πόλη ήταν υπεύθυνη για τη διαδικτυακή διοργάνωση;

Η Ρωσία - Αγ. Πετρούπολη  (St. Petersburg).

 

5) Πώς διεξάχθηκε ο διαγωνισμός και πότε;

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε virtual στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου στις χώρες των μαθητών με συντονισμό της IMO2020 από την Αγία Πετρούπολη.

 

6) Ποιες χώρες ήταν πρώτες στην συνολική κατάταξη;

Οι πρώτες πέντε σε βραβεία χώρες ήταν η Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ, Κορέα και Ταϊλάνδη.

 

7) Πόσα μαθητές πήραν μετάλλιο; Ποια βαθμολογία ήταν το άριστα; Σε ποιο σημείο «κόπηκαν» τα μετάλλια;

Μέγιστος δυνατός βαθμός ανά διαγωνιζόμενο ήταν το 42 (διότι είχαμε έξι θέματα από επτά μονάδες έκαστος).

Χρυσά μετάλλια (βαθμολογία ≥ 31 πόντοι) βραβεύτηκαν 49 άτομα δηλαδή το ποσοστό 7,95% .

Ασημένια μετάλλια (βαθμολογία ≥ 24 πόντοι) βραβεύτηκαν 112 άτομα δηλαδή το ποσοστό 18,2%

Χάλκινα μετάλλια (βαθμολογία ≥ 15 πόντοι) βραβεύτηκαν 155 άτομα δηλαδή το ποσοστό 25,1% .

Τιμητικές αναφορές έλαβαν 173 άτομα δηλαδή το ποσοστό 28,1% .

 

8) Υπάρχει επίσημη ιστοσελίδα για το διαγωνισμό;

Ναι, είναι η www.imo-official.org όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για την αναλυτική κατάταξη και τα θέματα για όλες τις χώρες που συμμετείχαν.

 

Συγχαρητήρια στα παιδιά 

και στους συντελεστές αυτής της επιτυχίας.

- Oι παρακάτω φωτογραφίες είναι από το χώρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (μια προσφορά του Μανόλη Κρητικού).

 

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Μια επανάληψη στη Β Λυκείου... μέσα από συναρτήσεις

Επειδή για το σχολικό έτος 2020 - 21 οι καθηγητές πρέπει να υπενθυμίσουν (ή να διδάξουν από την αρχή) τις βασικές γνώσεις από τη Β Λυκείου και κυρίως το Κεφάλαιο 5ο με τις εκθετικές - λογαριθμικές συναρτήσεις στους μαθητές της Γ Λυκείου, ετοίμασα ένα φυλλάδιο που δίνει μια διαφορετική πρόταση.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά σημεία των τριγωνομετρικών, εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων. Πώς πρέπει να διδάξουμε; Τα λέμε από την αρχή; Τα διδάσκουμε αναλυτικά όπως τα λέμε στους μαθητές της Β΄ Λυκείου; Ή πρέπει να βρούμε ένα πιο συνοπτικό τρόπο που να συνδυαστεί με τις γνώσεις της Γ Λυκείου; 

Ο τρόπος που επέλεξα είναι να δοθούν αυτές οι γνώσεις μέσα από τις συναρτήσεις! Πώς; Δείτε το αρχείο! 

Για απευθείας αποθήκευση πατήστε εδώ.

Σημείωση: Ένα φυλλάδιο που έγινε κατά τη διάρκεια μιας κατάληψης... τουλάχιστον να βγει κάτι θετικό από τη σημερινή μέρα. 

Για να δείτε όλα τα νέα αρχεία για το σχολικό έτος 2020 - 21 

από το Λύκειο - Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ πατήστε εδώ

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

1ο τεστ από το Καλαμαρί για το σχολικό έτος 2020 - 21

Ο αγαπητός φίλος από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Ιωάννης Σαράφης μας προσφέρει και φέτος τα μοναδικά του τεστ στην ύλη της Γ Λυκείου. 

Ύλη: μέχρι την παράγραφο 1.3

Για απευθείας αποθήκευση πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλα τα νέα αρχεία για το σχολικό έτος 2020 - 21 

από το Λύκειο - Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ πατήστε εδώ


Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Επαναληπτικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2020 - θέματα και απαντήσεις

Σήμερα 25/9 διενεργήθηκαν οι Επαναληπτικές Εξετάσεις για τους λιγοστούς μαθητές των ΕΠΑΛ. Προφανώς τα θέματα αυτά δεν τραβούν τα βλέμματα τη δεδομένη στιγμή αλλά την επόμενη χρονιά λίγο πριν δώσουν εξετάσεις οι νέοι μαθητές.

Επίσης, στις επαναληπτικές εξετάσεις συνηθίζεται να βλέπουμε θέματα πιο αναμενόμενα, θέματα δηλαδή που κυκλοφορούν και συζητούνται. Η λογική είναι να «ακυρωθούν» όταν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι και τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα αλλού.

Για απευθείας αποθήκευση των θεμάτων πατήστε εδώ.

Για λύσεις πατήστε εδώ.

Επιμέλεια λύσεων: Σάντρα Γκανά και Μάκης Χατζόπουλος

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Παρόραμα στο σχολικό βιβλίο Γ Λυκείου Μαθηματικών

Προσοχή στην άσκηση Α4 / σελ. 47 σχολικό βιβλίο Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ Λυκείου. Ενώ, η πρόταση είναι "Αληθής" οι υποδείξεις στο τέλος του βιβλίου (σελ. 248) το αναφέρουν ως "Ψευδής". 

Επειδή, στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας δεν περιέχεται το λάθος το αναφέρουμε για αποφυγή οποιαδήποτε σύγχυσης, όπως το εντόπισε ο συνάδελφος και μέλος της lisari team Χρήστος Μαρούγκας [3ο ΓΕΛ Ν. Κηφισιάς]. 

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διαχείρισης για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021

Το Ι.Ε.Π. πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε το σχετικό αρχείο με την Α΄ και Β΄ Λυκείου. Σήμερα, ανακοινώνει το σχετικό αρχείο διδακτέας ύλης και τις οδηγίες διαχείρισης για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2020-2021.

Ένα αρχείο 59 σελίδων που περιέχει και προτάσεις ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (πανδημία Covid-19). 

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Αλλαγή της διδακτέας ύλη στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου [2020 - 21]

Το Ι.Ε.Π. ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Α΄ και Β΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 - 21. 

Συγκεκριμένα στις οδηγίες αυτές παρατηρούμε ότι πλέον η ύλη της Α΄ Λυκείου στην Άλγεβρα ολοκληρώνεται στην παράγραφο 6.3! Δηλαδή ΔΕΝ θα διδαχθούν οι παράγραφοι 7.1 και 7.3 που ήταν τόσα χρόνια εντός ύλης.

Ένα μεγάλο λάθος διορθώνεται αφού η διδασκαλία αυτών των παραγράφων απαιτείται η γνώση την μονοτονίας που υπάρχει στην παράγραφο 6.4 και μετατοπίσεων που είναι στην παράγραφο 6.5 που ήταν πάντα εκτός ύλης! Γενικότερα οι παράγραφοι από το 6.4 και μετά θα διδαχθούν στη Β Λυκείου στο 2ο Κεφάλαιο της Άλγεβρας. 

Επομένως η νέα διδακτέα ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου είναι: 

ΙΙ. Διδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α ́ Γενικού Λυκείου»

Εισαγωγικό κεφάλαιο

Ε.2 Σύνολα

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ.3ο: Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση x^v = α

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.4ο: Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.5ο: Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων

αριθμητικής προόδου )

5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων

γεωμετρικής προόδου )

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Επαναληπτικό φυλλάδιο θεωρίας για τα ΕΠΑΛ 2020 - 21

(edit) Ο Σωτήρης Κοντοστέργιος  μας προσφέρει αποκλειστικά ένα νέο φυλλάδιο θεωρίας στα ΕΠΑΛ για όλα τα κεφάλαια!  

Περιέχει

  • Ερωτήσεις Εξετάσεων
  • Η θεωρία μέσα από ερωτήσεις

Για απευθείας αποθήκευση πατήστε εδώ για Στατιστική (σελ. 43) και εδώ για το Διαφορικό Λογισμό (σελ. 27).

Για να δείτε όλα τα νέα αρχεία για το σχολικό έτος 2020 - 21 

από το Λύκειο - Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ πατήστε εδώ

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Διαγνωστικά τεστ για το Γυμνάσιο 2020 - 21

Ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Δαμιανός από το 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας μας προσφέρει τα διαγνωστικά τεστ για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Κάντε κλικ στην τάξη του Γυμνασίου που επιθυμείτε για απευθείας αποθήκευση : Α΄ - Β΄ - Γ΄ 

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών για το Γυμνάσιο και Λύκειο [2020-21]


Γ΄ Λυκείου

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε στις 17/9/20 τη διαχείριση της ύλης των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21.

Για να δείτε το έγγραφο - αρχείο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κόντρα μάθημα Γ΄ Λυκείου

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε στις 17/9/20 τη διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21.

Για να δείτε το έγγραφο - αρχείο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Α΄ και Β΄ Λυκείου

Το Ι.Ε.Π. ανακοίνωσε τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α και Β τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 - 21. 

Για να δείτε το έγγραφο - αρχείο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ. Για να δείτε μια διαφορά στην ύλη για την Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου πατήστε εδώ. 

Γυμνάσιο

Για να δείτε τη διδακτέα ύλη και οδηγίες διαχείρισης για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020 - 2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Πρόταση από το παράρτημα Έβρου της ΕΜΕ

Δείτε την πρόταση μελέτης για το Γυμνάσιο και Λύκειο από το παράρτημα Έβρου της Ε.Μ.Ε. για το Γυμνάσιο και Λύκειο για το σχολικό έτος 2020 - 21. 

Για να δείτε τις προτάσεις στο Γυμνάσιο πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις προτάσεις στο Λύκειο πατήστε εδώ.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Θα πραγματοποιηθεί το 37ο συνέδριο της Ε.Μ.Ε. στο Ναύπλιο στις 7 - 8 - 9 Νοεμβρίου 2020;

Η ερώτηση έχει τεθεί εδώ και μέρες στην ανάρτηση "Ρωτάτε; Απαντάμε! Σχολικός έτος 2020 - 21". 

Σε ενάμιση μήνα από τώρα είναι κανονικά να διεξαχθεί το 37ο συνέδριο της Ε.Μ.Ε. στο Ναύπλιο. Τι θα γίνει; Θα πραγματοποιηθεί; Να κλείσουμε κατάλυμα; 

Αρχικά τα σενάρια είναι τρία: 

  • 1ο σενάριο: Να αναβληθεί
  • 2ο σενάριο: Να γίνει διαδικτυακά
  • 3ο σενάριο: Να μετατεθεί μέχρι τον Μάρτιο

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το συνέδριο θα αναβληθεί οριστικά για φέτος. Πότε θα πραγματοποιηθεί; 

Εκτιμούμε ότι το 37ο συνέδριο της Ε.Μ.Ε. στο Ναύπλιο θα αναβληθεί για του χρόνου ( Νοέμβριος 2021) ενώ η διεξαγωγή του συνεδρίου στις Σέρρες θα μετατεθεί για το έτος 2022. 

Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις και αναμένουμε την Παρασκευή 18/9/20 τη συνεδρίαση της Μαθηματικής Εταιρείας και τις επίσημες ανακοινώσεις.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Έξι Ελληνικές επιτυχίες στην 24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων


Οι νικητές του διαγωνισμού 
στα γραφεία της Ε.Μ.Ε

Οι έξι υπέροχοι Έλληνες μαθητές, που συμμετείχαν στην 24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων κατάφεραν να πάρουν δύο Χρυσά, δυο Αργυρά και δυο Χάλκινα Μετάλλια ανεβάζοντας τη χώρα μας στη τρίτη θέση της κατάταξης μεταξύ 18 χωρών!

Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στους καθηγητές 

και στη Ε.Μ.Ε που στηρίζει τις προσπάθειές τους! 

1) Που πραγματοποιήθηκε;

Κανονικά ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού ήταν στη Ρουμανία αλλά λόγω του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες διαγωνίστηκε στην έδρα της ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες για το αδιάβλητο του διαγωνισμού.

 

2) Πότε πραγματοποιήθηκε;

Η 24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων πραγματοποιήθηκε από 9 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020.

 

3) Ποιες ηλικίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό Νέων;

Στις Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες Νέων συμμετέχουν μαθητές κάτω των 15,5 ετών.

 

4) Πόσες χώρες συμμετείχαν;

Στη Βαλκανιάδα συμμετείχαν δέκα χώρες της περιοχής της  Νοτιοανατολικής Ευρώπης και οκτώ  ακόμη φιλοξενούμενες χώρες από Ασία και Ευρώπη.

 

5) Πόσα μετάλλια κέρδισαν οι Έλληνες μαθητές;

Έξι! Δύο Χρυσά, δυο Αργυρά και δυο Χάλκινα Μετάλλια!

 

6) Ποιοι είναι οι μαθητές που είχαν τις επιτυχίες; Σε ποιο σχολείο φοιτούν;

Οι έξι Έλληνες μαθητές, που συμμετείχαν στην 24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων κατάφεραν να πάρουν δύο Χρυσά, δυο Αργυρά και δυο Χάλκινα Μετάλλια είναι:

Χρυσό Μετάλλιο

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος / Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη (Θεσσαλονίκη)

Φωτιάδης Πρόδρομος / Μουσικό Γυμνάσιο Δράμας

Αργυρό Μετάλλιο

 Τζαχρήστας Γεώργιος / 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Λιάμπας Παναγιώτης / Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Χάλκινο Μετάλλιο

Πετράκης Εμμανουήλ / 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Θέμελης Στυλιανός / 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων

 

7) Ποιος διοργάνωσε και είχε την ευθύνη της διαδικτυακής διοργάνωσης;

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία φιλοξένησε τον διαγωνισμό και συμμετείχε σε όλα τα στάδια της διοργάνωσης.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MASSEE), μέσω  τριμελούς  Οργανωτικής Επιτροπής που αποτελείτο από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κ. Ανάργυρο Φελλούρη και τους Zoran Kadelburg (Σερβία), Emil Kolev (Βουλγαρία).

 Για να δείτε το Δελτίο τύπου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πατήστε εδώ.

 

Φωτιάδης Πρόδρομος / Μουσικό Γυμνάσιο Δράμας

Φωτιάδης Πρόδρομος / Μουσικό Γυμνάσιο Δράμας

Όλοι οι νικητές! (Από το αρχείο του Βαγγέλη Ψύχα)

 Τζαχρήστας Γεώργιος / 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Τα Μαθηματικά επηρεάζουν κατά 33% στο σύνολο μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες τους συντελεστές βαρύτητας για τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα. 

Η έκφραση του ΦΕΚ:

««Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής …»

παρερμηνεύτηκε από αρκετούς (δέχθηκα αρκετά μηνύματα και ερωτήσεις γι αυτό το θέμα) ότι οι συντελεστές βαρύτητας θα ισχύουν για το επόμενο σχολικό έτος 2021 - 22 και όχι για το τρέχον 2020 - 21. 

Αυτό είναι λάθος, διότι το ΦΕΚ αναφέρεται στο ακαδημαϊκό έτος 2021 – 22, δηλαδή αναφέρεται στον φοιτητή και όχι στον μαθητή! Η λέξη κλειδί είναι «εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» δηλαδή η αναφορά γίνεται στον φοιτητή. 

Επομένως, οι συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 (ανάλογα) θα ισχύουν από τη φετινή σχολική χρονιά [2020 - 21].

Υπενθυμίζουμε ότι ο τύπος που ήταν για το σχολικό έτος 2019 – 20 ήταν ο κλασικός μέσος όρος των μαθημάτων, δηλαδή

(Α + Β + Γ + Δ) / 4

Ας δούμε με ποιον τύπο προκύπτουν το σύνολο μορίων για το σχ. έτος 2020 – 21. Είναι, 

[(Α + Β + Γ + Δ)*2 + Α*1,3 + Β*0,7 ]*100

για συγκεκριμένο πεδίο, όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α, Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Ισοδύναμα η παραπάνω σχέση γράφεται (αν γίνουν οι πράξεις) ως εξής: 

330*Α + 270*Β + 200*Γ + 200*Δ

όπου ο συντελεστής του κάθε μαθήματος μας δείχνει τους τελικούς συντελεστές του μαθήματος! 

Άρα για το βασικό μάθημα, όπως είναι τα Μαθηματικά Προσανατολισμού στις Θετικές Σπουδές και Οικονομίας & Πληροφορικής, επηρεάζει τον βαθμό κατά 33%, για το δεύτερο μάθημα κατά 27% και τα υπόλοιπα μαθήματα κατά 20% έκαστος. 

Ενώ για το σχολικό έτος 2019 - 20 το κάθε μάθημα Πανελλαδικών εξετάσεων επηρέαζε τον βαθμό κατά 25%. 

Για να βρείτε το σύνολο των μορίων σας (για όλες τις κατευθύνσεις προσανατολισμού) για το σχολικό έτος 2020 – 21 (και το σχολικό έτος 2019 - 20 για άμεση σύγκριση) πατήστε εδώ.

Επιμέλεια: Μάκης Χατζόπουλος

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Επαναφορά των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Μια αδικία διορθώνεται από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όπου πρέπει να τη συγχαρούμε. Το lisari.blogspot.com νιώθει διπλή δικαίωση ως προς αυτό το θέμα. 

Αρχικά στις 14 Μαρτίου 2019 είχαμε διαμαρτυρηθεί έντονα για την ξαφνική κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με αποτέλεσμα το μάθημα των Μαθηματικών και πχ. το ΑΟΘ να έχουν την ίδια σπουδαιότητα - βαρύτητα και ο μέσος όρος των μαθημάτων να υπολογίζεται εξίσου! Στη συνέχεια, διαμαρτυρήθηκε μέσω δελτίου τύπου και η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Στη συνέχεια, στην ανάρτηση "Ρωτάτε; Απαντάμε!" Σχολικό έτος 2020 - 21" είχαμε αναφέρει από 20/8/20 ότι οι συντελεστές βαρύτητας θα επανέλθουν.... σήμερα το esos το αναρτά ως αποκλειστικό

Προσοχή! Οι συντελεστές βαρύτητας ισχύουν από φέτος, δηλαδή από το σχολικό έτος 2020-21.

Για να δείτε το ΦΕΚ μπείτε στο άρθρο του esos.gr.

«Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:


A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)


Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)


3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)


Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Οδηγίες κάλυψης κενών στα Μαθηματικά από το προηγούμενο έτος

Το Ι.Ε.Π. ανακοινώνει τις οδηγίες κάλυψης της ύλης για το προηγούμενο έτος στα μαθηματικά (και όχι μόνο). 

Αναμένουμε τις οδηγίες διαχείρισης της ύλης για το σχολικό έτος 2020-21 που εκεί θα αποσαφηνιστούν όλα τα κρίσιμα σημεία.

Προφανώς ο μόνο υπεύθυνος για να κρίνει αν και τι πρέπει να διδάξει είναι ο εκπαιδευτικός του κάθε τμήματος.

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Επαναληπτικές Εξετάσεις 2020


Σήμερα στις 16:00 ξεκινάνε οι Επαναληπτικές Εξετάσεις 2020 ή αλλιώς οι εξετάσεις του κορωνοϊού. Κλείνουν τον κύκλο τους οι εξετάσεις που πέρασαν από σαράντα κύματα μέχρι να διεξαχθούν μετά από καραντίνα, κλείσιμο σχολείου, μείωση ύλης, μετάθεση των εξετάσεων κτλ. 

Αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θα διαγωνιστούν οι μαθητές στα Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού. 

Η ομάδα μας η lisari team θα συμμετέχει στην επίλυση των θεμάτων ΝΕΟΥ και ΠΑΛΑΙΟΥ τύπου. Στην επίλυση των θεμάτων θα δώσουν παρών κατά αλφαβητική σειρά οι εξής: 

1) Νίκος Αντωνόπουλος από το Ναύπλιο

2) Χρήστος Κανάβης 

2) Ανδρέας Πάτσης από τη Βόνιτσα

3) Μάκης Χατζόπουλος

Επειδή, η πρόκληση είναι να λυθούν τα θέματα γρήγορα αλλά και σωστά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε και εσείς μέσω email!  

Στέλνετε τις λύσεις σας στο email lisari.blogspot@gmail.com και αν έχετε γρήγορη, σωστή και διαφορετική λύση από τη δική μας τότε αυτή θα αναρτηθεί στο αρχείο των λύσεων με τα στοιχεία σας! 

Για να δείτε τις εκφωνήσεις των Επαναληπτικών εξετάσεων στα Μαθηματικά [7/9/20] 

πατήστε αντίστοιχα: NEOY - ΠΑΛΑΙΟΥ 

Και οι εκφωνήσεις σε word μια (μόνιμη) προσφορά του Χρήστου Τσουκάτου: 

Νέο - Παλαιό

Για να δείτε τις λύσεις των Επαναληπτικών εξετάσεων στα Μαθηματικά [7/9/20] 

πατήστε αντίστοιχα: NEOY - ΠΑΛΑΙΟΥ (ώρα: 19:40)

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Πλήρες βοήθημα ασκήσεων για την Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Ο αγαπητός φίλος και μέλος της lisari team Μιχάλης Γιαννόπουλος από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης μας προσφέρει ξανά ένα πλήρες βοήθημα για την Άλγεβρα Α΄ Λυκείου.

Για απευθείας αποθήκευση πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλα τα νέα αρχεία για το σχολικό έτος 2020 - 21 

από το Λύκειο - Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ πατήστε εδώ

Ρωτάτε; Απαντάμε! Σχολικό έτος 2020 – 21

 Επιμέλεια: Μάκης Χατζόπουλος

Οι ερωτήσεις – απορίες προέρχονται από τα μέλη – αναγνώστες του lisari.blogspot.com που κάνουν ονομαστικά την ερώτησή τους στο email lisari.blogspot@gmail.com και θα συγκεντρώνονται σε αυτή την ανάρτηση.

Οι ερωτήσεις – απορίες σας προωθούνται στους υπεύθυνους ή αρμόδιους φορείς για επίσημες απαντήσεις.

Εδώ δεν ισχύει το «ακούσαμε», «πιστεύουμε», «μου είπε ένας γνωστός», ή «φημολογείται». Όλα όσα καταγράφονται αφορούν την χρονική στιγμή που γίνεται η ερώτηση. Αν λάβουμε απάντηση ή ενημέρωση (πάντα επίσημα) θα δημοσιεύεται.

Αν στην πορεία αλλάξει η απόφαση – σκέψη του Υπουργείου Παιδείας δεν βαρύνει το site/blog για τη αλλαγή των αρχικών σχεδίων. Εμείς καταγράφουμε την είδηση, όχι το αποτέλεσμα, όπου αρκετές φορές μεταβάλλεται όσο υπάρχουν αντιδράσεις, διαφωνίες ή και δεύτερες σκέψεις.

 

18/10/2020: Τι θα γίνει με την Τράπεζα θεμάτων;

Ρώτησαν: αρκετοί...

Δείτε εδώ!


5/10/2020: Οι βραβεύσεις των διακριμένων μαθητών στο Πυθαγόρα θα πραγματοποιηθούν; 

Ρώτησαν: αρκετοί.... 

Αν και δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά λόγω των μέτρων και τον περιορισμό παρευρισκόμενων σε μια αίθουσα θεωρείται αδύνατη η βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Πυθαγόρα. 

29/9/2020: Η Άλγεβρα Β΄ Λυκείου θα εξετάζεται για το σχ. έτος 2020-21 στις ενδοσχολικές εξετάσεις από όλους τους μαθητές;

Ρώτησαν: Νίκος Ράπτης

Δείτε την ανάρτηση


4/9/20: Υπάρχουν απαντήσεις στο μάθημα "Μαθηματικά - Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής " για τη Γ΄ Λυκείου; 

Ρώτησαν: Μαραγκός Νίκος

Οι απαντήσεις ετοιμάζονται και θα αναρτηθούν σε λίγο καιρό. 


26/8/20: Πότε θα αναρτηθούν  τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Ρώτησαν: Θ. Τζουβάρας, Σ. Χατζηπροδρόμου κτλ.

Μετά από δήλωση της Υπουργού μπορούμε να πούμε με σιγουριά το εξής: 

Αύριο, Παρασκευή 28/8/20, 9 π.μ. ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr. Καλά αποτελέσματα σε όλες και σε όλους!


20/8/20: Θα υπάρξουν συντελεστές βαρύτητας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 για τα Γενικά Λύκεια;

Ρώτησαν: Σταύρος Ζώης από την Ικαρία

Με τα σημερινά δεδομένα ΟΧΙ, δηλαδή ΔΕΝ υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 στα ΓΕΛ, δηλαδή ισχύει ότι ίσχυε και πέρυσι (αφού δεν έχει ανακοινώσει κάτι νέο το Υπουργείο Παιδείας). 

Παρόλα αυτά η Υπουργός Παιδείας αναφέρει (σε αρκετές συνεντεύξεις) ότι θα επανέλθουν οι συντελεστές βαρύτητας στα ΓΕΛ για να αποκατασταθεί η ισορροπία στα μαθήματα. Άρα αναμένουμε το Σεπτέμβριο 2020 να ανακοινωθούν οι προτάσεις και να νομοθετηθούν άμεσα συντελεστές βαρύτητας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 στα ΓΕΛ. 

27/8/20 Οι συντελεστές βαρύτητας θα ανακοινωθούν σε λίγες μέρες!


19/8/20: Θα πραγματοποιηθεί το 37ο συνέδριο της ΕΜΕ στο Ναύπλιο στις 7 - 8 - 9 Νοεμβρίου 2020; 

Ρώτησαν: Αρκετοί φίλοι - συνάδελφοι στη συνάντηση μαθηματικών στο Γύθειο!

(edit: 16/9/20) Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το συνέδριο θα αναβληθεί. 

Πότε θα πραγματοποιηθεί; Εκτιμούμε του χρόνου 2021 και η διεξαγωγή στις Σέρρες θα μετατεθεί για το 2022. 

Όλα αυτά λογικά θα αποφασιστούν την Παρασκευή 18/9/20 από το επιτελείο της Μαθηματικής Εταιρείας. 


10/8/2020: Η Στατιστική Β Λυκείου θα διδαχθεί για το σχολικό έτος 2020 – 21;      

Ρώτησαν: Νίκος Παπαθανασίου από τη Θεσσαλονίκη

Όχι, δεν θα διδαχθεί το ένθετο της Στατιστικής Β Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 – 21. Το ένθετο που κυκλοφόρησε για ένα έτος το 2019 – 20, δεν θα διδαχθεί στη Β΄ Λυκείου. Το βιβλίο αυτό εμπλουτίστηκε και θα διδάσκεται πλέον στους μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ Λυκείου. 


9/8/2020: Θα υπάρξουν συντελεστές βαρύτητας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 για τα ΕΠΑΛ;

Ρώτησαν: Κώστας Τσόλκας ο αγαπητός φίλος από την Πάτρα

Ναι, και φέτος δεν θα αλλάξουν οι συντελεστές βαρύτητας στα ΕΠΑΛ. Επομένως, οι συντελεστές βαρύτητας είναι 1,5 στα μαθήματα ειδικότητας και 3,5 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας (για τις σχολές κοινής ομάδας διαφορετικά ανάποδα).


8/8/2020: Οι απόφοιτοι μαθητές (2019 - 20) των ΓΕΛ με ποια ύλη θα δώσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020-21;

Ρώτησαν: Νίκος Παπουτσίδης από την Καστοριά που ανέδειξε το θέμα

Όχι! Οι απόφοιτοι μαθητές του 2019 - 20 θα δώσουν με τη ύλη που θα δώσουν και όλοι οι μαθητές της Γ τάξης του σχολικού έτους 2020 - 21! Δεν θα υπάρχει "ΝΕΟ" και "ΠΑΛΑΙΟ" σύστημα όπως έγινε το 2019 - 20, αλλά μόνο "ΝΕΟ" για το 2020 - 21!

 Δείτε την επιβεβαίωση εδώ!

6/8/2020:   Ισχύει κανονικά το σχολικό βιβλίο των ΕΠΑΛ για τη Γ Λυκείου όπως τα προηγούμενα χρόνια; Επίσης, θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην ύλη όπως στην ύλη του Γενικού Λυκείου;

Ρώτησαν: ο Βασίλης Νικολόπουλος και η Χρύσα Κουτεντάκη από τις Μοίρες Ηρακλείου

Δεν αλλάζει τίποτα στα ΕΠΑΛ, ούτε στο σχολικό βιβλίο, ούτε και στην ύλη. Τα πράγματα παραμένουν τα ίδια όπως τα τελευταία έτη.

 

25/7/2020: Ποιο είναι το Σχολικό βιβλίο που θα διδαχθούν οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ Λυκείου;

Το βιβλίο Στατιστικής (ή καλύτερα φυλλάδιο) που διδάχθηκαν (αν διδάχθηκε) οι μαθητές της Β Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 - 20 ήταν μέρος από το εμπλουτισμένο βιβλίο που θα κυκλοφορούσε σε λίγα χρόνια. Πλέον αυτό το νέο εμπλουτισμένο σχολικό βοήθημα θα διδαχθεί φέτος για πρώτη φορά στη Γ Λυκείου για τους μαθητές της θεωρητικής.

Το βιβλίο ανέβηκε στο φωτόδεντρο.


22/7/2020: Ποιο είναι το Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου;

Δείτε εδώ.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Θεωρία και ασκήσεις για τη Γ Λυκείου ΕΠΑΛ [2020 - 21]

Ο αγαπητός φίλος και μέλος της lisari team Μιχάλης Γιαννόπουλος από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή (Θεσσαλονίκη) μας προσφέρει δύο χρήσιμα αρχεία για όλο το έτος για τους μαθητές των ΕΠΑΛ της Γ τάξης.

Για απευθείας αποθήκευση πατήστε το αντίστοιχο αρχείο: Θεωρία και Ασκήσεις και σε ένα αρχείο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλα τα νέα αρχεία για το σχολικό έτος 2020 - 21 

από το Λύκειο - Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ πατήστε εδώ

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Επειδή τα Μαθηματικά είναι αγάπη - έρωτας - ταξίδι!

Τις τελευταίες ημέρες πολλά διαβάσαμε και γράφτηκαν για τις χαμηλές βάσεις των μαθηματικών τμημάτων (και όχι μόνο). Με αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε και την άλλη πλευρά του φεγγαριού!

Ας δούμε τους πρώτους των μαθηματικών τμημάτων! Αυτούς τους μαθητές που δεν κοιτάνε πόσα μόρια έχει ένα μαθηματικό τμήμα για να το επιλέξουν, αλλά το καρφώνουν στην πρώτη θέση του μηχανογραφικού τους, αφού είναι στην πρώτη θέση της καρδιά τους! 

Αυτούς που δεν μετράνε ένα - ένα τα μόρια για να δουν σε ποια σχολή περνούν αλλά μετράνε την αγάπη και τη λατρεία που έχουν για τα μαθηματικά. 

Ας δούμε τους σίγουρους εραστές της Ανάλυσης, Άλγεβρας και Γεωμετρίας και ας τους αφιερώσουμε αυτό το άρθρο. 

Αυτοί οι μαθητές είναι ο βασικός λόγος που είμαστε εδώ! Είναι οι μαθητές που μας κάνουν καλύτερους καθηγητές. 

Θα ήταν τέλειο και τιμητικό να αναφέρω ονομαστικά έναν προς έναν τους πρώτους από κάθε μαθηματικό τμήμα! 

Μπορούμε να εντοπίσουμε τους δέκα μαθητές που μπήκαν 

πρώτοι στα μαθηματικά τμήματα;

Όποιος έχει στοιχεία μπορεί να τα αναφέρει στα σχόλια ως εξής: 

πχ. Μάκης Χατζόπουλος, από το 3ο ΓΕΛ Γαλατσίου, 1ος στο Μαθηματικό Αθήνας.

Ο Σταύρος Σταυρόπουλος (lisari team) μας δίνει τα μόρια των πρώτων από τα τέσσερα μαθηματικά τμήματα από το 2017 - 2020. Στο Μαθηματικό Αθήνας παραδοσιακά ο πρώτος έχει βαθμολογία ίδια με την βαθμολογία της Ιατρικής Αθηνών! 


Αναλυτικά για το 2020 φαίνεται και στην επόμενη φωτογραφία από όλα τα τμήματα των μαθηματικών σχολών. 

Να σημειώσουμε ότι ο πρώτος, βάση μορίων, που μπήκε στο Μαθηματικό Σάμου έχει 11,875 μόρια και Μαθηματικά έγραψε 9,7


Εμείς οι καθηγητές θα συνεχίζουμε να εμπνέουμε τους μαθητές μας και να τους ενθαρρύνουμε να εισέρχονται στα μαθηματικά τμήματα, είτε η βάση είναι 3.000 είτε 19.000. Είτε οι εισακτέοι είναι 100 είτε 1.000! 

Τα μαθηματικά είναι έρωτας, αγάπη, ανακάλυψη, ταξίδι! Ας μην τους προσγειώνουμε ανώμαλα επειδή η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έλαβε μέτρα γι αυτήν την κατρακύλα.